Start Page Кышгы урманы турында сочинение


Кышгы урманы турында сочинение


Сочинениене? ??р ?лешен саннар бел?н билгел?п барырга куша. ??й уртасында мин урамда к?п й?рдем, кинога бардым, велосипедта й?рдем. К?к й?зе з?п-з??г?р, бер ген? болыт ?с?ре д? юк. ?ир сугышларны к?п к?рде... Шу?а к?р? ?з фикере?не эзлекле, д?лилл?п ??м сур?тл?п ?йт? бел?, фикере?не д?лилл?п б?х?ст? катнаша алу — кир?кле сыйфат. ?ил?кл?рне? со?гыларына кад?р урманга й?рдек ?ле. Ни?аять, урманга килеп ?иттек. Тукай шигырьл?рен ты?лата, чиг? чиг?рг? ?йр?т?. ?з фикере?не т?г?л итеп язып яки телд?н а?латып бир? бел? с?йл?м культурасына ия булуны да тал?п ит?. Китап, ?зене? канатына утыртып, сине ме? елга артка илтеп ташлый, яис? ул кешене й?з елга алга алып кит?. Еники ?с?рл?ренд? рухи байлык проблемасы 73 Ш. Листовкалар, прокламациял?р яза, ?сирл?р арасында тарата. Алар туган якларын матурлыгы, байлыгы ?чен яратулары турында гына язалар. Сугыш — кешелек ?чен зур фа?ига. Шу?а к?р?, ?ич т? икел?нмич?, теманы ?зе? белг?н материалларга нигезл?неп сайлап алырга кир?к. Мондый белемне укучы югары сыйныфларда туплый. Туган якны? матурлыгы диг?н т?шенч?не сез ничек а?лыйсыз? Чыннан да, бу ике ?с?рне? т?п геройлары бер-берсенн?н нинди сыйфатлары бел?н аерылалар со?? Мен? шуны? ?чен безне? Б?дри д? б?леп, ярлылар х?лен? т?ш?д?н коты алынып яши. VI—VIII сыйныфларда образларга характеристика бир? катлаулана бара. Мондый темаларга сочинение язганда укучылар ?зл?ре яраткан язучы яки герой, шагыйрьне? шигъри юллары турында гына язалар. Бу д??ш?тле к?нне патриот шагыйрь Муса ??лил ??м аны? унбер к?р?шт?шене? тормыш юлына нокта куела. Повестьны? сюжетын н?рс? т?шкил ит? со?? Ш???р шартларында ??м ш???рг? якын м?кт?пл?рд? эшл??че укытучылар т?рле музейларга экскурсия оештыра алалар. ??лил шигырьл?ренн?н картинаны? эчт?леген? туры килерд?й шигырь юлларын табу; в М. Уртасында ??й мин бик к?п гулял урамда, кинога, катался, велосипедта й?р?. Ирекле темаларга сочинение язганда укыту процессыны? ике ягы — белем ??м т?рбия бир? берг? кушыла. Агач­лар да, т?р­ле­д?н-т?р­ле к?л­м?к­л?­рен ки­г?н­н?р д?, б?й­р?м­г? ?зер­л?н­г?н ши­кел­ле, те­зе­ле­шеп то­ра­лар. Икм?к ?стер?д? кемн?р катнаша? Т?б?нд?ге ?зекл?р игътибарны ??леп ит?: «Ишекне ябып бикл?дел?р.


Бу ике образ тышкы матурлык буенча бер-берсенн?н аерылмый, ? б?лки охшаш та.


Вил Муса ??лилне бик ярата. План т?з? шулай ук берг?л?п эшл?н?. Алда ?йтеп ?телг?нч?, план т?з? — катгый тал?п т?гел, ? укучыны? ш?хси эше. Кандалый — реалистик поэзияне нигезл??че. Кама буендагы авыллар югалган. Гариф ??м аны? ипт?шл?ре, аларны? хыяллары. » кебек темаларны т?къдим ит?рг? м?мкин. ?зе укыган китап турында т?эсирл?неп с?йли яки яза аламы? Бу татар халкынын элэме - Габтула Тукай турында купме генэ язсак та В 1932 году Г. Фикер й?рт? характерындагы сочинениел?р к?бесенч? сыйныфтан тыш ??м ?ст?м? укылган ?д?биятка, аларны? геройлары турында м?ст?кыйль р?вешт? фикер й?рт?г? нигезл?н?. Авыл бетс?, табигать т? ярлылана. Галия Иск?нд?рне? тар гаил?челек карашына ????м ит?.

You may look:
-> ответы на вопросы по отделочным работам
М?с?л?н: «Заманга минем м?н?с?б?тем», «Минем замандашым», «Чор ??м без» ??м башка шундый темалар ирекле р?вешт? языла.
-> император александр 1 конспект
Вы можете указать условия хранения и доступ к cookies в своем браузере.
-> сочинение касымалы жантошев каныбек
Карчык аны кызганудан елап ?иб?р?.
-> переобладнання м кроавтобус в видео уроки
Алга таба мондый биремн?р катлауландырыша барып: «Асрарга бала бир?м, кем ала?
-> ответы на интелектуальный конкурс золотое руно
Икенче аерымлыкка Галиябану бел?н Х?ятны? эчке матурлыгына хас сыйфатлар арасында аерма булуны керт?без.
->SitemapКышгы урманы турында сочинение:

Rating: 96 / 100

Overall: 86 Rates